МНТЦ "Дорогметтехнологія"

Міжгалузевий науково-технологічний центр видобутку руд і переробки рідкісних, благородних та супутніх металів “Дорогметтехнологія” Національної академії наук України і Міністерства промислової політики України створено спільним наказом Національної академії наук України та Міністерства промисловості України від 30 серпня/10 жовтня 1996 року № 217/154.

У зв’язку з реорганізацією Міністерства промислової політики України із 2011 року єдиним засновником Центру є Національна академія наук України (лист Мінпромполітики України від 14.06.2011 № 15/01-04 та розпорядження Президії НАН України від 24.05.12. № 359).

За новою редакцією Статуту, затвердженою вказаним розпорядженням Президії НАН України, МНТЦ „Дорогметтехнологія” підпорядковується Президії НАН України, а його науково-методичне керівництво покладено на Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України.

На Центр „Дорогметтехнологія” покладено вирішення задач практичної реалізації науково-технічних розробок у галузі видобутку руд та переробки рідкісних, благородних та супутніх металів. У зв’язку з цим Центру затверджено такі пріоритетні напрямки діяльності: 1) розробка нових ресурсозберігаючих та екологічно досконалих методів та технологій (біотехнологій) видобутку руд, вилучення золота, платини, інших благородних та рідкісних металів; проведення дослідних та дослідно-промислових випробувань, їх аналітичне забезпечення, організація виконання відповідних дослідно-конструкторських розробок; 2) координація, організація та експертна оцінка робіт в галузі технологічного забезпечення золотовидобутку, встановлення відповідних міжвідомчих та міжнародних зв‘язків.

На кінець 2015 року до структури Центру входять наступні наукові підрозділи:

  • відділ механічних методів збагачення (керівник – д.т.н. В.А. Прокопенко);
  • відділ технологій гірничо-металургійного комплексу (керівник – д.т.н., проф. С.Г. Грищенко), а також
  • підрозділ апарату управління.

За останні роки у галузі фундаментальних досліджень вивчено вплив розмірних ефектів на нанокристалічний структурний стан наночастинок і показано, що у порівнянні з масивними твердими тілами речовина у кластерному стані характеризується іншими параметрами кристалічних ґрат і атомної динаміки, іншими тепловими, електронними, магнітними властивостями. Досліджено бар’єрні властивості тонких плівок, наповнених частинками анізотропної форми (частинки дисперсних мінералів) з великим аспектним співвідношенням розмірів k (співвідношенням між довжиною та товщиною частинки). Актуальність таких досліджень зумовлена необхідністю ефективного прогнозування проникності бар’єрних плівок, що мають широке практичне застосування в якості покриттів, для пакування харчових продуктів, газованих напоїв, непроникних плівок у резервуарах для пального, зберігання небезпечних відходів, в т.ч. радіоактивних забруднень.

При виконанні робіт прикладної спрямованості МНТЦ «Дорогметтехнологія» здійснено дослідження кінетичної та агрегативної стійкості дисперсних фаз металевих срібла та міді у водних та органічних дисперсійних середовищах різної природи, що необхідно для розробки способів одержання ультрадисперсних біметалевих золей Ag-Cu та дослідження їх агрегативної стабільності у водному та органічних середовищах з метою одержання високоефективних мастер-батч (masterbatch) полімерних матеріалів з комбінованими бактерицидно-фунгіцидними властивостями.

МНТЦ «Дорогметтехнологія» виконується значний обсяг аналітичних досліджень сучасного стану у ряді галузей чорної та кольорової металургії, зокрема, феросплавної, титанової промисловості та інших. За останнім - на основі аналітичного матеріалу, напрацьованого Центром у 2012-2014 роках, МНТЦ «Дорогметтехнологія» разом із Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України та Інститутом металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України підготовлено та подано пропозиції до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у титанову галузь промисловості України.

У 2015 році Центр брав участь в низці відповідальних нарад та наукових заходів з питань координації та науково-технічного забезпечення видобутку благородних та кольорових металів, сплавів та феросплавів, утилізації відходів чорної та кольорової металургії, знешкодження техногенних стоків гальванічних виробництв тощо.

Так, зокрема, доповіді МНТЦ «Дорогметтехнологія» представлено на Міжнародному феросплавному конгресі ІНФАКОН-14 (Київ, 2015 р.); Міжнародній конференції «Інноваційні технології в металургії та матеріалознавстві» (Тбілісі, 2015 р.), Ювілейній конференції, присвяченій 90-річчю із дня заснування Кафедри електрометалургії Національної металургійної академії України (Дніпропетровськ, 2015 р.), Молодіжній науково-технічній конференції студентів, молодих дослідників та фахівців у галузі феросплавного виробництва (Київ, 2015 р.).

МНТЦ «Дорогметтехнологія» брав участь у:

  • підготовці матеріалів від Президії НАНУ для Кабінету Міністрів України з питань щодо стратегічних завдань розвитку титанової галузі України (спільно з ІЕЗ ім. Є.О. Патона та Інститутом металофізики);
  • засіданні Розширеного Програмного Комітету (РПК) з проведення Міжнародного феросплавного конгресу ІНФАКОН-14 (Київ, квітень 2015 р.). Рішенням Міжнародного феросплавного комітету Директор Центру д.т.н., проф. С.Г. Грищенко був призначений Головою РПК та Головою цього конгресу у Києві у червні 2015 р.

Д.т.н., проф. С.Г.Грищенко очолює Редакційну Раду журналу «Металургійна та гірничорудна промисловість», є членом Редакційної ради журналу «Екологія і промисловість». Він є членом Спеціалізованої вченої Ради з присвоєння вчених ступенів та звань при ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. Грищенко С.Г. обраний Головою Ради директорів Українського об’єднання підприємств кольорової металургії «Укркольормет», Віце-президентом Асоціації металургійних підприємств «УкрМет» та членом Ради директорів Асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції «УкрФА».

Керівник сектору механічних методів збагачення д.т.н. В.А. Прокопенко входить до складу секції «Фізика наноструктурних систем» міжвідомчої наукової Ради з проблем фізики твердого тіла НАН та МОН України та до складу науковців - членів AIPEA - міжнародної асоціації з вивчення глин (Council of Association International pour l`Etude des Argiles).

Центр підтримує широкі зв’язки з багатьма університетами та науковими організаціями України, країн СНД та дальнього зарубіжжя, які працюють у галузі колоїдної хімії та збагачення металів, у тому числі з Донецьким, Одеським, Сумським, Київськими університетами, гірничою академією Дніпропетровська, Криворізьким технічним університетом тощо.

© 2016 IBCC