Інститут біоколоїдної хімії імені Ф.Д.Овчаренка

Національної академії наук України

Спеціалізована вчена рада Д 26.209.01 з присудження наукового ступеня доктора наук (спеціальність 02.00.11 - колоїдна хімія)

В Інституті діє Спеціалізована вчена рада Д 26.209.01 з присудження наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.11 - «колоїдна хімія», затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21.02.2024 №220 строком на три роки

Склад Спеціалізованої вченої ради:


Голова спеціалізованої вченої ради

Лебовка Микола Іванович
доктор фізико-математичних наук, професор,
завідувач відділу


Заступник Голови спеціалізованої вченої ради

Прокопенко Віталій Анатолійович
доктор технічних наук, професор,
директор, завідувач відділу


Секретар спеціалізованої вченої ради

Олійник Вікторія Олександрівна
кандидат хімічних наук,
старший науковий співробітник


Ульберг Зоя Рудольфівна
доктор хімічних наук, професор,
провідний науковий співробітник


Ковзун Ігор Григорович
доктор хімічних наук, професор,
провідний науковий співробітник


Рульов Микола Миколайович
доктор хімічних наук, професор,
завідувач лабораторії


Панько Андрій Валентинович
д.х.н., с.д.,
старший науковий співробітник


Самченко Юрій Маркович
д.х.н., с.н.с.,
завідувач відділу


Ковальчук Володимир Іванович
д.ф.-м.н., с.н.с.
завідувач відділу


Гончарук Олена Владиславівна
д.х.н., с.д.,
старший науковий співробітник


Нікіпелова Олена Михайлівна
д.х.н., проф.,
завідувач відділу Інженерно-технолоrічного інституту «Біотехніка»


доктор хімічних наук, старший дослідник Ковальчук Ірина Андріївна,
д.х.н., с.д.
завідувач лабораторії Інституту сорбції та проблем ендоеколоrії


Клепко Валерій Володимирович
д.ф.-м.н., проф.,
заступник директора Інституту хімії високомолекулярних сполук


Муха Юлія Петрівна
д.т.н.,
старший науковий співробітник відділу Інституту хімії поверхні імені О. О. Чуйка

Додаткова інформаціяКонтакти Вченої ради:
тел. +38(044)424-80-78; E-mail: ibcc.ukraine@gmail.com
Інформація про інші Ради за аналогічним спеціальностям

* Спеціальність 01.04.24 "Фізика колоїдних систем":
Львів, Інститут фізики конденсованих систем НАН України Д 35.156.01

* Спеціальність 02.00.11 "Колоїдна хімія":
Київ, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України Д 26.183.01

Паспорт спеціальності "02.00.11 - Колоїдна хімія"
І. Формула спеціальності:

Колоїдна хімія - галузь науки, що вивчає властивості речовин у дисперсному стані та поверхневі явища в дисперсних системах.

ІІ. Напрями досліджень:
  1. Поверхневі та капілярні явища, адсорбція на міжфазних межах. Будова та властивості подвійного електричного шару.
  2. Електроповерхневі, молекулярно-кінетичні, оптичні та акустичні властивості дисперсних систем.
  3. Коагуляція і стійкість дисперсних систем; методи їх стабілізації та руйнування. Макрокінетика дисперсних систем: кінетика коагуляції, флокуляції, седиментації.
  4. Адгезія, адсорбція, іонний обмін і контактні взаємодії між дисперсними частинками твердих тіл. Механохімія твердих поверхонь.
  5. Будова, властивості та механізм дії поверхнево-активних речовин (ПАР). Міцелоутворення в розчинах ПАР.
  6. Аеродисперсні системи, одержання, властивості та використання аерозолей.
  7. Колоїдна хімія полімерів; колоїдно-хімічні основи одержання наповнених полімерних систем.
  8. Структуроутворення в дисперсних системах. Колоїдно-хімічні принципи керування процесами структуроутворення і стабілізації дисперсних систем.
  9. Теоретичні та експериментальні дослідження у галузі фізико-хімічної гідродинаміки дисперсних систем.
  10. Фізико-хімічні основи створення та застосування мембран для поділу колоїдних систем.
ІІІ. Галузь науки з якої присуджується наукові ступені:

102 - Хімія

Нормативні документи Міністерства освіти і науки України

* Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0028-22#Text

* Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19#Text.

* Перелік наукових фахових видань України станом на 23.08.2023 https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2023/09/08/Per.fakh.vid.dlya.publ.rez.dosl.na.zdob.stup.DN-KN-DF-23.08.2023.pdf

* Про затвердження Вимог до оформлення дисертації https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text

* Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1850-12#Text

* Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-15#Text

* Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1197-2021-%D0%BF#Text

* Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів https://document.vobu.ua/doc/19455

Об'яви про захист дисертацій

09.08.2021

9 вересня 2021 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.209.01 в Інституті біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України, що знаходиться за адресою: 03142, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 42, відбудеться захист дисертації старшого наукового співробітника відділу фізико-хімічної геомеханіки Панька Андрія Валентиновича «Біоколоїдні і фізико-механічні закономірності трансформацій залізоалюмосилікатів та їх композицій в колоїдних процесах» на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.11 – колоїдна хімія.

Увага! У зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на COVID-19 в Україні й у столиці та щоденним зростанням кількості хворих захист дисертації старшого наукового співробітника відділу фізико-хімічної геомеханіки Інституту біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України Панька Андрія Валентиновича відбудеться 9 вересня 2021 року о 14 годині у режимі ONLINE за допомогою програмного забезпечення Zoom за посиланням: ПОСИЛАННЯ НА ZOOM (Meeting ID: 996 0689 0068; Passcode: 700076)

Науковий консультантВіталій Анатолійович Прокопенко, доктор технічних наук, директор Інституту біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України

Офіційний опонентМєшкова-Клименко Наталія Аркадіївна, доктор хімічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України

Офіційний опонентЯремко Зиновій Михайлович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Львівського національного університету імені Івана Франка

Офіційний опонентЄременко Ганна Михайлівна, доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України

СКАЧАТИ:

Дисертація Автореферат

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

06.04.2021

6 травня 2021 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.209.01 в Інституті біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України, що знаходиться за адресою: 03142, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 42, відбудеться захист дисертації Мазурик Аліни Олександрівни, «Вилучення поверхнево-активних речовин різної природи із багатокомпонентних водних розчинів методами адсорбції і флотації». Шифр та назва спеціальності - 02.00.11 – колоїдна хімія.

Увага! У зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус в Україні і у столиці та введенням карантинних обмежень захист дисертації здобувача Мазурик Аліни Олександрівни відбудеться 6 травня 2021 року о 14 годині у режимі ONLINE за допомогою програмного забезпечення Zoom

Науковий керівникСтрельцова Олена Олексіївна, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України)

Офіційний опонентКовзун Ігор Григорович, доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фізико-хімічної геомеханіки (Інститут біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України);

Офіційний опонентДзязько Юлія Сергіївна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник (Інститут загальної та неорганічної хімії iм. В.І. Вернадського НАН України).

СКАЧАТИ:


ВІДГУКИ офіційних опонентів:

Дисертація Автореферат

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

05.03.2021

8 квітня 2021 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.209.01 в Інституті біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України, що знаходиться за адресою: 03142, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 42, відбудеться захист дисертації старшого наукового співробітника відділу функціональних гідрогелів Інституту біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України Гончарук Олени Владиславівни «Електроповерхневі та структурні властивості гідродисперсій нанорозмірних оксидів металів та кремнію та їх стабілізація» на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.11 – колоїдна хімія.

Увага! У зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус в Україні і у столиці та введенням жорстких карантинних обмежень з 5 квітня 2021 року по 16 квітня 2021 року захист дисертації старшого наукового співробітника відділу функціональних гідрогелів Інституту біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України Гончарук Олени Владиславівни відбудеться 8 квітня 2021 року о 14 годині у режимі ONLINE за допомогою програмного забезпечення Zoom та Google forms

Науковий консультантСамченко Юрій Маркович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН

Офіційний опонентКорнілович Борис Юрійович, чл.-кор. НАН України, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімічної технології кераміки та скла Національного технічного університету України «Київського політехнічного інституту» імені Ігоря Сікорського

Офіційний опонентЯремко Зиновій Михайлович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Львівського національного університету імені Івана Франка

Офіційний опонентСавченко Ірина Олександрівна, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімії високомолекулярних сполук Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка

СКАЧАТИ:

Дисертація Автореферат

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

18.11.2019

19 грудня 2019 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.209.01 в Інституті біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України, що знаходиться за адресою: 03142, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 42, відбудеться захист дисертації молодшого наукового співробітника відділу функціональних гідрогелів Інституту біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України Сірик Олени Олександрівни «Супрамолекулярні сорбенти на основі силікагелю та кристалічної целюлози з іммобілізованим полігексаметилгуанідином» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.11 – колоїдна хімія.

Науковий керівник – Трохимчук Анатолій Костянтинович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу функціональних гідрогелів Інституту біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН

Офіційний опонент – Тарасенко Юрій Олександрович, доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фізико-хімії вуглецевих наноматеріалів Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Офіційний опонент – Нікіпелова Олена Михайлівна, доктор хімічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України»

СКАЧАТИ:

Дисертація Автореферат

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

18.10.2018

27 листопада 2018 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.209.01 в Інституті біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України, що знаходиться за адресою: 03142, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 42, відбудеться захист дисертації молодшого наукового співробітника відділу функціональних гідрогелів Інституту біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України Горди Руслани Вікторівни «Сорбція благородних металів на поверхні силікагелю та фітосорбентів з прищепленими тіосечовинними групами» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.11 – колоїдна хімія.

Науковий керівник – Трохимчук Анатолій Костянтинович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу функціональних гідрогелів Інституту біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН

Офіційний опонент – Манк Валерій Веніамінович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів Національного університету харчових технологій МОН України

Офіційний опонент – Тарасенко Юрій Олександрович, доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фізико-хімії вуглецевих наноматеріалів Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

СКАЧАТИ:

Дисертація Автореферат

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

01.09.2017

3 жовтня 2017 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.209.01 в Інституті хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України, що знаходиться за адресою: 03142, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 42, відбудеться захист дисертації завідувача центру обліку академічних документів та зв'язку з випускниками Інституту міжнародної освіти ОНУ імені І.І.Мечникова МОН України Перлової Наталії Олександрівни «Сорбція сполук урану (VI) з водних розчинів синтетичними іонітами» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.11 – колоїдна хімія.

Науковий керівник – Сазонова Валентина Федорівна, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова МОН України)
Офіційний опонент – Ковзун Ігор Григорович, доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фізико-хімічної геомеханіки (Інститут біоколоїдної хімії імені Ф.Д.Овчаренка НАН України)
Офіційний опонент – Ковальчук Ірина Андріївна, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник відділу екологічної хімії (Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України)

СКАЧАТИ:

Дисертація Автореферат

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

Copyright © 2024 IBCC By Andrii PANKO | All rights reserved.