Інститут біоколоїдної хімії імені Ф.Д.Овчаренка

Національної академії наук України

Аспірантура

Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України оголошує набір
до аспірантури та докторантури

зі спеціальності 102 – «Хімія», спеціалізація – колоїдна хімія

Акредитація освітньо-наукової програми 102 «Хімія» (ID програми в ЄДЕБО - 51656)

Відомості про самооцінювання (скачати)


ВСТУПНА КОМПАНІЯ:

Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України оголошує набір до аспірантури зі спеціальності 102 – «Хімія», спеціалізація – колоїдна хімія.
Вступ до аспірантури Інституту здійснюється на основі раніше здобутого освітнього рівня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).
Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії, які навчають в Інституті за рахунок коштів Державного бюджету України, отримують щомісячну стипендію з фондів НАН України.
Іногородні здобувачі на час навчання в аспірантурі мають можливість проживання в гуртожитках Національної академії наук України.
Випускники Інституту мають також можливість після закінчення навчання на продовження науково-фундаментальних і прикладних досліджень під керівництвом його висококваліфікаційних співробітників, а також приймати участь у виконання грантів та міжнародних програм.


* Правила прийому в аспірантуру 2024 (скачати)


Вступні іспити до аспірантури:

На навчання в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії приймаються вступники, які склали ЄВІ – єдиний вступний іспит, який поєднує дві частини: тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника) та ТЗНК (тест загальних навчальних компетентностей).
Лише наявність результатів єдиного вступного іспиту за 2024 дає право майбутньому аспіранту брати участь у вступному іспиті в Інституті. Відповідно до Правил прийому Інституту вступники складають такі іспити:

 1. Спеціальність, а саме колоїдна хімія ((скачати Програму з Колоїдної хімії));
 2. Іноземна мова на вибір (англійська, німецька, іспанська, італійська, французька), який проводиться Українським центром оцінювання якості освіти.

Документи до аспірантури приймаються до 10 вересня поточного року. Зарахування до аспірантури відбувається з 01 листопада.


Особи, які успішно склали вступні іспити, але не зараховані до аспірантури за результатами конкурсу, можуть бути зараховані для навчання поза конкурсом на умовах контракту за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб.


Необхідні документи

Вступники до аспірантури подають такі документи:

 1. Заяву на ім'я директора Інституту про допуск до вступних іспитів в аспірантуру (до заяви додається рекомендація вченої ради вузу/факультету, якщо вона є).
 2. Особовий листок з обліку кадрів, 4 фотокартки 3x4 см.
 3. Список та відбитки опублікованих наукових праць і винаходів. Претенденти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з наукової спеціалізації.
 4. Медичну довідку про стан здоров'я за формою N 086-у.
 5. Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію нострифікованого диплома).
 6. Копію додатку до диплому про вищу освіту
 7. Заяву про згоду використання особистих даних.
 8. посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

Вступником подаються особисто: паспорт, диплом про вищу освіту (з додатками), оригінал довідки про присвоєння індивідуального податкового номера, для військовозобов’язаних - військовий квиток, для юнаків до 25 років - свідоцтво призовника.


Контактна інформація

* Відповідальна за аспірантуру та докторантуру - вчений секретар спец. ради к.х.н. Вікторія ОЛІЙНИК (каб.414)
тел. +38(044)424-80-78; E-mail: ibcc.ukraine@gmail.com

* Документи приймаються відділом кадрів Інституту за адресою:

Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка Національної академії наук України
42, бульвар Академіка Вернадського, Київ, 03142, Україна
тел. +38(044)424-80-78; E-mail: ibcc.ukraine@gmail.com


Контактна інформація для здачі вступних іспитів з іноземної мови та філософії:

Центр гуманітарної освіти
01601, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 (з 10:00 до 17:00)
Телефон: +38(044) 278-30-13
E-mail: cgoedupart@ukr.net
http://cgo.org.ua/


Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України
01601, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 (з 10:00 до 17:00)
Телефон: +38(044) 278 8971
E-mail: center-fl@ukr.net
http://langcenter.kiev.ua/navch_vstup.html

Організація та забезпечення освітнього процесу

Освітньо-наукова програмаОНП:

ОНП ІБКХ 102 хімія (2017) (скачати)

ОНП ІБКХ 102 хімія (2019) (скачати)

- Рецензія 1 на ОНП 2019 (скачати)

- Рецензія 2 на ОНП 2019 (скачати)

ОНП ІБКХ 102 хімія (2023) (скачати)

- Рецензія 1 на ОНП 2023 (скачати)

- Рецензія 2 на ОНП 2023 (скачати)

Навчальні плани:

 • Навчальний план ІБКХ. 102-Хімія (2023) (скачати)

 • Робочі програми:

 • РП ВК 1.1 (Розробка дисертаційного проекту) (скачати)
 • РП ВК 1.2 (Аспірантський дослідницький семінар) (скачати)
 • РП ВК 2.1 (Фізико-хімічні та фізичні методи дослідження) (скачати)
 • РП ВК 2.2 (Нанорозмірні дисперсні системи) (скачати)
 • РП ВК 2.3 (Динаміка міжфазних поверхонь) (скачати)
 • РП ВК 2.4 (Нанобіотехнології) (скачати)
 • РП ВК 2.5 (Техніка аспірантського лабораторного експерименту) (скачати)
 • РП ВК 2.6 (Біогеохімія) (скачати)
 • РП ОК3 (Методологія та організація наукових досліджень) (скачати)
 • РП ОК4 (Інтелектуальна власність та трансфер технологій) (скачати)
 • РП ОК5 (Наукові основи біоколоїної хімії) (скачати)
 • РП ОК6 (Структуроутворення і фізико-хімічна механіка та геомеханіка) (скачати)
 • РП ОК7 (Колоїдні біотехнології) (скачати)
 • Програма науково-педагогічної практики(скачати)
 • Нормативно-правова база:

  ПОЛОЖЕННЯ про підготовку здобувачів ступеня доктора філософії в ІБКХ від 24.01.24

  ПОЛОЖЕННЯ про затвердження та моніторинг освітньо-наукової програми ІБКХ від 26.06.17

  ПОЛОЖЕННЯ про порядок додаткового (повторного) вивчення дисципліни від 26.06.17

  ПОЛОЖЕННЯ про комісію з наукової етики при вченій раді ІБКХ від 26.07.17

  ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ІБКХ від 26.07.17

  ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті в ІБКХ від 26.07.17

  ПОЛОЖЕННЯ про приймальну комісію для вступу до аспірантури ІБКХ від 26.07.17

  ПОЛОЖЕННЯ про порядок та умови обрання здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти вибіркових навчальних дисциплін від 26.07.17

  ПОЛОЖЕННЯ про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти від 08.11.17

  ПОЛОЖЕННЯ про контрактну форму навчання здобувачів вищої освіти ст.д.філ від 08.11.17

  ПОЛОЖЕННЯ про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій між субєктами освітнього середовища від 08.11.17

  ПОЛОЖЕННЯ про порядок напрвлення на стажування аспірантів ІБКХ у провідні вищі навчальні заклади та наукові установи за кордоном від 08.11.17

  ПОЛОЖЕННЯ про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти від 15.08.18

  ПОЛОЖЕННЯ про апеляційну комісію ІБКХ від 15.08.18

  ПОЛОЖЕННЯ про Гаранта освітньо-наукової програми від 15.08.18

  ПОРЯДОК оформлення, замовлення та видачі академічних довідок здобувачам ступеня доктор філософії від 09.03.21

  ПОРЯДОК присудження ступеня доктора філософії в ІБКХ від 31.05.23

  ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти ІБКХ від 17.11.21

  ПОЛОЖЕННЯ про стипендіальну комісію ІБКХ від 19.01.22

  ПОЛОЖЕННЯ про комісію з наукової етики при вченій раді ІБКХ від 26.01.22

  ПОЛОЖЕННЯ про порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендій аспірантам та надання їм матеріальної допомоги від 26.01.22

  ПОЛОЖЕННЯ про політику запобігання, попередження і боротьбу з сексуальними домоганнями та дискримінацією від 25.01.23

  ПОЛОЖЕННЯ про систему виявлення та запобігання академічному плагіату в ІБКХ від 05.04.23

  ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації права на академічну мобільність від 21.06.23

  ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність