Інститут біоколоїдної хімії імені Ф.Д.Овчаренка

Національної академії наук України

Нормативна база (посилання)

Загальні посилання

Порядок присудження та скасування рішення про присудження ступеня доктора філософії

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність

Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» 12 січня 2022 року № 44

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 року № 266

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» від 1 березня 1999 року № 309

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів»

Наказ МОН «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Питання стипендіального забезпечення»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Деякі питання стипендіального забезпечення»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність»

Положення про академічну доброчесність


ПРАВИЛА внутрішнього трудового розпорядку

Положення про ОХОРОНУ ПРАЦІ

Положення про відділ охорони праці

Положення про систему управління охороною праці

Положення про організацію роботи з охорони праці

Інформація щодо ПРОФСПІЛКИ

Інформація щодо профспілки 2021-2022

СТАТУТ ІНСТИТУТУ

Статут Інституту

Інструкції з охорони праці

Інструкція з ОП №1 по дотриманню безпеки працi в хiмiчних лабораторiях

Інструкція з ОП №2 по дотриманню заходiв пожежної безпеки в лабораторiях та робочих кімнатах Iнститyтy

Інструкція з ОП №3 правил ТБ для прибпральникiв примiщень

Інструкція з ОП №4 по oxopoHi працi при роботi па настiльних металорiжучих станках

Інструкція з ОП №5 по технiцi безпеки при використаннi в наукових установах НАН України сжатих газів

Інструкція з ОП №6 по технiцi безпеки при роботi з дробилкою та ситовим аналiзатором

Інструкція з ОП №7 по безпечнпм методам роботи на електронних мiкроскопах ПЕМ-У

Інструкція з ОП №8 по ТБ при роботi на рентгенiвськiй установцi ДРОН УМ-1

Інструкція з ОП №9 Програма проведення вступного iнструктажу по ОП та ТБ на ocнoвi Типового положення про навчання, iнcтpyктaж i перевiрку знань працiвникiв з питань охорони працi

Інструкція з ОП №10 по технiцi безпеки при проведеннi робiт на приладi спекорд М-40

Інструкція з ОП №11 по технiцi безпеки при проведеннi робiт на приладi Сатyрн-3-П 1

Інструкція з ОП №12 по технiцi безпеки при проведеннi робiт на комплексi "Графiт - 2"

Інструкція з ОП №13 по технiцi безпеки при роботi з млином, концентрацiйцим столом та флотацiйною машиною

Інструкція з ОП №14 по технiцi безпеки при проведеннi робiт на атомно-абсорбцiйному спектрофотометрi С-115-М-1

Інструкція з ОП №15 по технiцi безпеки при роботi на чотирьохканальному мiкровольтовому дериватографi Q-1500

Інструкція з ОП №16 по технiцi безпеки при проведеннi робiт в автоклавi (стерилiзатор паровий cepiї DGM модель DGM-200)

Інструкція з ОП №17 при роботi з кпслотами та їдкими речовинами

Інструкція з ОП №18 по технiцi безпеки при проведеннi робiт на флюоресцентному спектрофотометрi ElvaX

Інструкція з ОП №19 для працiвникiв, зайнятих на роботах iз персональними ЕОМ

Інструкція з ОП №20 по технiцi безпеки при проведеннi робiт в автоклавi (настiльний паровий стерилiзатор Ecosteri)

Інструкція з ОП №21 пiд час робiт на копiювальних апаратах

Інструкція з ОП №22 при роботi з ручним електрифiкованим iнcтpyмeнтoм

Інструкція з ОП №23 з електробезпеки для персоналу пiдприємства, який впкористовує електрифiковану оргтехнiку

Інструкція з ОП №24 по наданню першоi медичної допомоги потерпiлим від нещасних випадкiв