Інститут біоколоїдної хімії імені Ф.Д.Овчаренка

Національної академії наук України

Проекти

* NRFU Project (посилання)

* EHAWEDRY Project (посилання)


1. Науковий проєкт за конкурсом Національного фонду досліджень України «Підтримка досліджень провідних та молодих учених»

Електрокінетичні явища в природних нано/мікро-флюїдних та дисперсних системах: характеризація, обробка, моделювання

Роки виконання 2020-2023

Керівник проєкту: доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач Відділу макрокінетики природних дисперсних систем Володимир КОВАЛЬЧУК

Проєкт має за мету створення й перевірку цілісної концепції електрокінетичних явищ в мікро/нано-флюїдних системах природного походження (ґрунтів, глин, пісків та ін.) з урахуванням їх складної морфології та її використання в технологіях ремедіації та біоремедіації ґрунтів.


2. Науковий проєкт за конкурсом Національного фонду досліджень України «Наука для безпеки і сталого розвитку України»

Гібридні гідрогелеві матеріали з наночастинками золота та цитостатиками і комплексною протипухлинною та регенераційною активністю для потреб реконструктивної хірургії в окулоорбітальній області

Роки виконання 2023-2024

Керівник проєкту: доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, завідувач Відділу функціональних гідрогелів Юрій САМЧЕНКО

Метою роботи є створення високобіосумісних гібридних гідрогелевих матеріалів на основі пористої матриці з полівінілформалю та рН (АК) та термочутливих (НІПА) гідрогелів з інкорпорованими функціоналізованими наночастинками золота і біологічно активними речовинами (альбуцид, доксорубіцин, цитостатики) для використання в якості імплантатів для орбіти та окулоорбітальної області при травмах та новоутвореннях.


3. Науковий проєкт рамкової програми досліджень та інновацій “Горизонт 2020”

Отримання енергії за допомогою циклів змочування та висушування з нанопористими електродами

Роки виконання 2021-2023

Керівник проєкту: кандидат хімічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник Відділу макрокінетики природних дисперсних систем Емілій ЖОЛКОВСЬКИЙ

Альтернативна енергетика - актуальний науково-технічний напрямок досліджень Інституту, спрямований на розв’язання можливих енергетичних криз в умовах нестачі палива.


4. Науковий проєкт Програмно-цільової та конкурсної тематики НАН України

Економічно важливі олійні культури для покращення продовольчої і біологічної безпеки держави та створення нових лікарських препаратів. Розділ 3. Створення високоефективних адсорбційних, гідрогелевих і біогелевих композицій для процесування біосировини і таргетних систем для контрольованого вивільнення попередньо інкорпорованих поживних речовин за програмою «Наукові і науково-технічні (експериментальні) роботи за пріоритетним напрямом «Розроблення сучасних методів та технологій (зокрема, молекулярно-генетичних та біотехнологій) для забезпечення біологічної і продовольчої безпеки держави, створення нових лікарських препаратів, методів і засобів діагностики для потреб медицини та ветеринарії»

Роки виконання 2023-2024

Керівник проєкту: доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач Лабораторії фізичної хімії дисперсних мінералів Микола ЛЕБОВКА

Метою проєкту є створення високоефективних адсорбційних, гідрогелевих і біогелевих композиційних систем для покращення якості грунту, розвиток інноваційних методів процесування сировини і створення таргетних систем для контрольованого вивільнення попередньо інкорпорованих поживних речовин.


5. Науковий проєкт за конкурсом Національного фонду досліджень України «Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди» (ІБКХ ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України - співвиконавець)

Розробка «розумних» біоматеріалів та функціоналізованих наночастинок для діагностики та терапії раку за умов стресу

Роки виконання 2023-2024

Керівник проєкту: доктор медичних наук, професор, провідний науковий співробітник Лабораторії проблем метастатичного мікрооточення Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології ім.Р.Є Кавецького НАН України Володимир ШЛЯХОВЕНКО

Метою проєкту є створення та дослідження фізико-хімічних і біоколоїдних властивостей «розумних» біоматеріалів на основі нанопластинок Lap, їх функціональних модифікацій і допованих гібридних гідрогелів. Дослідження протипухлинної дії і токсичності цих систем за умов штучно створеного стресу. Вивчення механізмів керованого пролонгованого вивільнення доксорубіцину, а також створення новітніх засобів для діагностики та лікування злоякісних новоутворень в умовах стресу воєнного часу.


Завершення Цільової програми наукових досліджень НАН України

У 2022 році завершилась п’ятирічна Цільова програма наукових досліджень НАН України «Розумні» сенсорні прилади нового покоління на основі сучасних матеріалів та технологій», у якій Інститут приймав участь з 2 проєктами:

  1. Інтелектуальні біосенсорні системи визначення деяких метаболітів для контролю розвитку соціально важливих захворювань людини Розділ 3.
  2. Цільовий синтез наночастинок металів, композитів на їх основі та наноплівок для підвищення ефективності електрохімічних біосенсорів і Створення оптичних біо- та наносенсорів для моніторингу патогенів і супутніх токсикантів у біотехнологічних виробництвах та об’єктах навколишнього середовища.

Керівник проєктів: кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Відділу колоїдних технологій природних систем Людмила РЕЗНІЧЕНКО.

В результаті виконання проєкту створені ефективні біосенсорні аналізатори для визначення стану води і ґрунтів сільськогосподарського призначення унаслідок забрудненості органічними і неорганічними полютантами.

Інститут приймав участь у Цільовій програмі фундаментальних досліджень НАН України «Перспективні фундаментальні дослідження та інноваційні розробки наноматеріалів і нанотехнологій для потреб промисловості, охорони здоров’я та сільського господарства» на 2020–2024 рр з 2 науковими проєктами:

  1. Колоїдно-хімічні процеси формування наночастинок металів у біотехнологіях конструювання пробіотиків і дезінфектантів.
  2. Гідрогелеві композити на основі акрилових мономерів та функціоналізованих мінеральних наночастинок і Біоколоїдні наноструктурні трансформації мінеральних фаз заліза та нанобіотехнології їх використання. Керування поведінкою ансамблів наночастинок у зовнішніх полях: фундаментальні аспекти та синтез гібридних наноматеріалів.

В ході виконання цих проектів:

  • досліджувались колоїдно-хімічні процеси біогенного формування наночастинок металів (золота, срібла, окису міді, окису цинку, заліза) і визначалась можливість їх застосування у біотехнологіях формування пробіотиків і дезінфектантів для потреб гуманної та ветеринарної медицини. Встановлювались межі токсичності (цито- і гено-токсичності) синтезованих наночастинок і нанобіокомпозитів, визначались умови їх безпечного застосування у складі імунобіологічних препаратів і дезінфікуючих речовин. Виконані дослідження будуть важливим етапом на шляху вирішення проблеми безпечного використання нанорозмірних металів і їх сполук у профілактичній медицині, ветеринарії, та біотехнологічному виробництві;
  • розроблялись нанорозмірні гідрогелеві магнітокеровані системи нового покоління для адресної доставки ліків. Основні їх переваги – висока біосумісність, що знизить ризик їх відторгнення організмом, а також можливість адресного транспорту до органу-мішені в організмі за допомогою магніточутливої складової, що, в свою чергу, може привести до зниження ризику побічних ефектів під час лікування;
  • проводились фундаментальні дослідження, що полягають в основі нових уявлень про створення високоефективних наноекобіо- і геобіотехнологій захисту навколишнього середовища від природних і техногенних катастрофічних явищ, а також створення нанокомпозиційних металовмісних структур, преформованих лікувальних композицій;
  • розроблялись фундаментальні основи для математичного моделювання поведінки наночастинок у зовнішніх полях, що необхідно для контрольованого синтезу промислових наноструктур, для наномедицини та характеризування наносуспензій.

Нажаль, фінансування Цільової програми фундаментальних досліджень НАН України «Перспективні фундаментальні дослідження та інноваційні розробки наноматеріалів і нанотехнологій для потреб промисловості, охорони здоров’я та сільського господарства» на 2020–2024 рр у 2022 році призупинене.