Інститут біоколоїдної хімії імені Ф.Д.Овчаренка

Національної академії наук України

Докторантура

Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України оголошує набір
до аспірантури та докторантури

зі спеціальності 102 –« Хімія», спеціалізація – колоїдна хімія.

До докторантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих у науковометричних базах згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Прийом до докторантури

Прийом до докторантури здійснюється за рішенням вченої ради Інституту з урахуванням наукових, науково-технічних досягнень за обраною спеціальністю відповідно до встановлених вимог.

Відділ науково-організаційної роботи та інтелектуальної власності Інституту формує проєкт рейтингового списку вступників до докторантури та подає його на розгляд вченої ради Інституту.

Вчена рада Інституту, відповідно до виділених Президією НАН України за конкурсом бюджетних місць, розглядає рейтинговий список та документи вступників, заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування приймає рішення про зарахування до докторантури Інституту.

Вчена рада Інституту відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних наукових працівників Інституту із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення вченої ради затверджується, оформляється наказом директора Інституту і подається до Президії НАН України.

ПОЛОЖЕННЯ про порядок підготовки докторів наук (скачати)

Документи для вступу до докторантури

Для вступу до докторантури Інституту вступник особисто подає такі документи:

 1. заяву про вступ до докторантури;
 2. письмову характеристику наукової діяльності вступника, надану доктором наук з відповідної спеціальності, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Інституту, із згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;
 3. розгорнуту пропозицію претендента для вступу до докторантури, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;
 4. список та відбитки опублікованих наукових праць і винаходів;
 5. копію диплома доктора філософії або кандидата наук;
 6. особовий листок з обліку кадрів (з фотокарткою 4х6), засвідчений печаткою тієї установи, в якій працює вступник до докторантури;
 7. 2 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 8. копію трудової книжки, завірену за місцем праці;
 9. копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 10. копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних осіб (крім випадків, передбачених законодавством);
 11. заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних.

При поданні документів вступник зобов’язаний особисто пред’явити оригінали документа, що посвідчує особу, передбаченого Вступ до аспірантури Інституту здійснюється на основі раніше здобутого освітнього рівня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).
Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії, які навчають в Інституті за рахунок коштів Державного бюджету України, отримують щомісячну стипендію з фондів НАН України.
Іногородні здобувачі на час навчання в аспірантурі мають можливість проживання в гуртожитках Національної академії наук України.
Випускники Інституту мають також можливість після закінчення навчання на продовження науково-фундаментальних і прикладних досліджень під керівництвом його висококваліфікаційних співробітників, а також приймати участь у виконання грантів та міжнародних програм.


Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; диплома доктора філософії або кандидата наук; військово-облікового документа.

Визнання іноземних документів про освіту

При прийнятті на підготовку в докторантурі осіб, які подають документ про здобутий за кордоном рівень освіти (далі — Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту» від 05.05.2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.05.2015 року за № 614/27059.

Трудова книжка

Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до докторантури подається докторантом особисто в триденний термін після зарахування на підготовку в докторантурі за державним замовленням.

Терміни прийому документів

Заяви вступників приймаються з 03 липня до 07 липня 2024 р.

Адреса приймальної комісії

Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка Національної академії наук України
42, бульвар Академіка Вернадського, Київ, 03142, Україна
тел. +38(044)424-80-78; E-mail: ibcc.ukraine@gmail.com

Контактна особа

* Відповідальна за аспірантуру та докторантуру - вчений секретар спец. ради к.х.н. Вікторія ОЛІЙНИК (каб.414)
тел. +38(044)424-80-78; E-mail: ibcc.ukraine@gmail.com